Artikelen Regionale woondeals maken afspraken over het verdubbelen van sociale huurwoningen concreter

Published on oktober 23rd, 2023 | by info@corporatiebouw.nl

0

Hoe dragen woondeals bij aan meer woningen?

Regionale woondeals maken afspraken over het verdubbelen van de bouwproductie van sociale huurwoningen concreter. De deals vormen de basis voor de volkshuisvestelijke opgave in de 35 regio’s. De bouwproductie van sociale huurwoningen verdubbelen: dat beogen Rijk, VNG, Aedes en Woonbond met de Nationale Prestatieafspraken. Om die afspraken concreet te maken in de regio zijn er de regionale woondeals: afspraken over bijvoorbeeld concrete locaties en de uitvoering. De deals vormen de komende jaren de basis voor de volkshuisvestelijke opgave in de 35 regio’s.

Erik van Assen, senior adviseur sectorontwikkeling bij Aedes, over deze woondeals: “Twee derde van de te bouwen woningen moet betaalbaar zijn, dat wil zeggen sociale huur of middenhuur. Elke gemeente pakt een eerlijk deel van de regionale opgave, dat past bij de lokale opgave en het karakter van de gemeente. In de woondeals staan, naast het concreet aantal te bouwen en te transformeren woningen, afspraken over specifieke locaties, percentage betaalbare woningen en sociale huur en huisvesting van aandachtsgroepen. Maar ook afspraken over gezamenlijke opgaven, zoals inrichting van de openbare ruimte, aanleg van wegen en vernieuwing van wijken.”

Concrete plannen met versnellingstafels

De woondeals zorgen voor betere samenwerking rond volkshuisvesting. Om die samenwerking vorm te geven, bevatten de woondeals afspraken over zogenoemde versnellingstafels, waar provincies en gemeenten met corporaties en marktpartijen aan concrete plannen samenwerken. Dit najaar moeten de versnellingstafels met corporaties en marktpartijen in alle regio’s zijn ingericht. “De eerste taak in veel regio’s zal zijn de opgave voor het aantal te bouwen sociale en middenhuurwoningen, flexwoningen en woningen voor ouderen met een zorgbehoefte, concreet te maken. Zo weten Rijk, provincie, gemeente, marktpartijen en corporaties precies hoeveel, voor wie en waar er gebouwd kan worden.”

Aedes ondersteunt haar leden op verschillende manieren. “We zorgen ervoor dat vertegenwoordigers uit de regionale woondeals kennis en knelpunten uitwisselen. Hiervoor hebben we een bestuurlijk platform opgezet. Zo kunnen corporaties leren van elkaar en bevorderen we regionale afstemming en samenwerking.” In de lobby zet Aedes in op meer regie, bijvoorbeeld met de Wet versterking regie volkshuisvesting. “Ons doel is dat regie ten goede komt aan de bouw en het behoud van sociale en middenhuurwoningen.”

Dankzij de Nationale Prestatieafspraken kunnen de lokale prestatieafspraken, meer dan voorheen, worden gericht op concrete opgaven die corporaties en gemeenten binnen een bepaalde tijd kunnen realiseren. Corporaties hebben het afgelopen jaar dan ook veel plannen gemaakt. Om hen te ondersteunen bij de uitvoering, heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken uitgewerkt in concrete teksten voor lokale prestatieafspraken rondom verschillende thema’s.

Alternatieven om te versnellen

Versneld bouwen van voldoende toekomstbestendige en betaalbare woningen vraagt om innovatie, standaardisatie en industrialisatie, zodat de gewenste bouwproductie slimmer kan worden gerealiseerd. Naast de gebruikelijke nieuwbouw zetten corporaties alternatieve manieren in om extra woningen te realiseren: optoppen van woningen. Deze innovaties zijn geen vervanging van de reguliere woningbouwplannen. “Optoppen kunnen we op grote schaal inzetten.” Van Assen constateert dat met name sociale, culturele en organisatorische barrières deze alternatieven in de weg staan. “Als Aedes hebben we een rol om deze initiatieven, met betrokken partners in het veld, aan te jagen, te zorgen voor realisatie én barrières te slechten. Door onderzoek, kennisdeling, financiële prikkels, bijvoorbeeld subsidie, of met lobbyactiviteiten. Inmiddels zien we dat enkele provincies het initiatief hebben genomen voor een overkoepelend meerjarig programma, samen met regionale partners als corporaties. Zo kun je inzetten op realisatie van bouwprojecten en het agenderen en oplossen van barrières. En door inzet van kennis en het koppelen van vraag en aanbod kunnen we in de regio’s structureel gaan optoppen. Een mooi voorbeeld van versterking van de samenwerking binnen de volkshuisvesting!”


Wilt u hier een bericht plaatsen over een project van uw corporatie? Of wilt u aandacht in ons vakblad Corporatiebouw voor uw project?

Mail dan uw bericht met foto naar contact@corporatiebouw.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑

X